Nhà h8m thông Trịnh Đình Thảo, Trịnh Đình Trọng, Tân Phú DT 8x49m, ch/chủ cần bán TL mạnh

19 tỷ Tác giả: Kpuih Đông

Diện tích:391m2

Loại:Nhà bán

Khu vực:Tân Phú